پروژه اداری تجاری اطلس نیاوران

 

کارفرما : مهندسین مشاور تراکیت عمران پارسیان                  مقیاس : ۱/۳۰۰                    مدت زمان ساخت :  ۴ روز