مجتمع اداری تجاری اروند

 

کارفرما : شرکت ساختمانی سامانی پور                     مقیاس : ۱/۱۰۰                    مدت زمان ساخت : ۱۸ روز