برج تجارت جهانی شیراز

 

کارفرما : محمد حسن محمد پور مطلق آزما                      مقیاس : ۱/۱۰۰                    مدت زمان ساخت : ۴۰ روز